Free Articles, Free Web Content, Reprint Articles
Tuesday, July 14, 2020
 
Free Articles, Free Web Content, Reprint ArticlesRegisterAll CategoriesTop AuthorsSubmit Article (Article Submission)ContactSubscribe Free Articles, Free Web Content, Reprint Articles
 

Bitbay – polska giełda kryptowalut

GieBda numer 1 w Polsce

Bitbay jest prowadzona przez polsk spóBk Bitbay sp. z o.o. w Katowicach przez pasjonatów Bitcoina i innych kryptowalut. Strona jest profesjonalna i Batwo si w niej porusza.

Na gieBdzie mo|na handlowa Bitcoinem, Ethereum, Lisk i Litecoinem. Mo|na wpBaca na kilka sposobów PLN. USD oraz Euro. Bardzo atrakcyjne s dodatkowe usBugi, które [wiadczy Bitbay – mianowicie karty bankomatowe karta Bitbay. Taka karta to prosty i wygodny sposób na wypBaty w bankomatach sowich bitcoinów a wBa[ciwie PLN. T kart mo|na równie| dokonywa pBatno[ci w sklepach stacjonarnych i internetowych. Bardzo fajna opcja dla klientów gieBdy Bitbay.

GBównie u|ywam Bitbay do kupna sprzeda|y Bitcoinów. W prosty i szybki sposób mo|na zrobi przelew z polskiego banku na konto Bitbay i zaraz pózniej dokonywa zakupów. Pózniej mo|na Btwo robi przelewy BTC na inne gieBdy kryptowalut, gdzie mo|na handlowa np Zcash lub Ethereum Classic (np Bittrex lub Poloniex). Przelewy dokonywane s sprawnie i szybko w porównaniu z innymi gieBdami, a mam do[wiadczenie równie| na innych polskich gieBdach.

Podoba mi si cigBy rozwój serwisu i pozyskiwanie nowych klientów w ró|nych bran|ach, np w bran|y ecommerce. WidziaBem zespóB Bitbaya na targach ehandlu i ró|nych konferencjach bran|owych. W tch bran|ach Bitbay stara si oferowa usBug obsBugi pBatno[ci przez BTC w sklepach internetowych – bardzo dobrze, popieram takie inicjatywy. Im wicej osób dowie si o Bitcoinie i zacznie nim pBaci tym lepiej dla wBa[cicieli BTC jak i caBego ekosystemu.

Jedno konto, tyle mo|liwo[ci. Wymiana walut po korzystnych kursach od innych u|ytkowników

Konto za 0 zB - brak opBat za prowadzenie konta

Karta do konta - wygodne pBatno[ci w sklepach

Handel cyfrowymi walutami bez weryfikacji

GieBda, kantor, portfele walutowe i inwestycje - Batwy dostp

ZaBó| konto i wymieniaj waluty ju| teraz!===>>> https://tinyurl.com/twojswiatkrtptowalut <<<===

Poruszanie si po serwisie gieBdy jest bardzo proste. U góry mamy informacje o naszym koncie, warto[ci aktywów i powiadomienia, Po lewej stronie mamy zakBadk z poszczególnymi narzdziami do korzystania z usBug gieBdy tj. Historia konta, wpBaty, wypBaty, karta bitbay, ustawienia. WpBaty mo|emy dokonywa na ró|ne sposoby, np zwykBy przelew bankowy z polskiego banku, mo|na wpBaca gotówkowo w punktach {abki lub FreshMarket a nawet wpBat ekspresow na Poczcie Polskiej. Twórcy gieBdy oferuj wiele ró|nych mo|liwo[ci wpBat. Mo|na równie| wpBaca inne waluty np dolary lub euro. Wtedy bezpo[rednio z konta walutowego robimy przelew na odpowiednie konto Bitbay w danej walucie. Bardzo fajna opcja, poniewa| mo|emy zaoszczdzi, kupujc walut w internetowym kantorze i u|ywa USD lub EUR w obrocie – nie tracimy za du|o na przewalutowaniu.

Je[li chodzi o bezpieczeDstwo korzystania z gieBdy, to jestem pod pozytywnym wra|eniem. Serwis wiele razy ostrzega przed zrobieniem jakiej[ pBatno[ci lub przelewu na inne konto czy portfel. Ponadto mamy mailowe potwierdzenie i kod, który musimy wpisa aby dokona przelewów. PowiedziaBbym, |e bezpieczeDstwo korzystania z Bitbay jest zbli|one do zasad bezpieczeDstwa w bankach. Mo|emy wBczy logowanie dwustopniowe, dodatkow weryfikacj, nawet poprzez Google Authenticator, zatwierdzenie wypBaty [rodków, wykonania przelewu BTC/LTC, potwierdzenie wystawienia oferty na gieBdzie itd. Dodatkowo mo|emy ustawi du|o ró|nych powiadomieD takich jak: powiadomienie o logowaniu, powiadomienia z gieBdy itd. Mo|emy nawet u|ywa PINu zabezpieczajcego. Korzystajc z zagranicznych gieBd takich jak Bittrexx l PoloniexPsychology Articles, w Bitbay mam ni|sze prowizje.

ZaBó| konto i wymieniaj waluty ju| teraz!===>>> https://tinyurl.com/twojswiatkrtptowalut <<<===

Best
John

Source: Free Articles from ArticlesFactory.com

ABOUT THE AUTHOR


John is the founder of Johnfox Enterprises , LLC was launched in 2005
John is a published freelance writer and is also expert level author of articles. He creates content for several clients in the US and UK. and another countrys. He currently lives in USA, and earns her living through what she loves to do best - writing. He has written scores of articles for World's websites spanning every topic under the sun.Health
Business
Finance
Travel
Technology
Home Repair
Computers
Marketing
Autos
Family
Entertainment
Education
Law
Communication
Other
ECommerce
Sports
Home Business
Self Help
Internet
Partners


Page loaded in 0.021 seconds